Sa oled siin

Eesti Vabariik on ühinenud järgmiste konventsioonidega

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) konventsioonid

1. ÜRO mereõiguse konventsioon (UNCLOS) ja ÜRO mereõiguse konventsiooni XI osa rakenduskokkulepe

Eesti liitus 31. mail 2005. Konventsioon ja rakenduskokkulepe jõustusid Eesti Vabariigis 25. septembril 2005.

2. Rahvusvaheline laevade arestimise konventsioon

Konventsioon jõustus 14. septembril 2011.

3. Rahvusvaheline merivõlgade ja pantide konventsioon

Konventsioon jõustus 5. septembril 2004.

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) konventsioonid

4. Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni asutamiskonventsioon

Eesti Vabariik ühines 11. veebruaril 1992.

5. Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (SOLAS) koos muudatustega

Jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll (SOLAS PROT 1988)

Jõustus Eesti Vabariigis 20. novembril 2003.

-                     1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatused.

-                     1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli 2015. a muudatused.

6. 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon (MARPOL) koos muudatustega

Jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

Lisa I Naftareostuse vältimine

Lisa II Reostuse vältimine vedelate kahjulike ainete mahtveol

Lisa III Pakendatud kahjulike ainete mereveost tuleneva reostuse vältimise reeglid

Lisa IV Laevade põhjustatava reoveereostuse vältimise reeglid

Lisa V Laevade põhjustatava prügireostuse vältimise reeglid

Lisa VI Laevade põhjustatava õhusaaste vältimise reeglid.

-                     Lisade I, II, IV ja V 2006., 2009., 2011., 2012. ja 2013. aasta muudatused

-                     Lisa I 2004. a muudatused

-                     Lisa I ja II 2013. a muudatused

-                     Lisa I 2010. a ja 2014. a muudatused

-                     Lisade I–V 2014. a muudatused

-                     Lisa I 2014. a muudatused

-                     Lisade I, II, IV ja V 2013. a ja 2015. a muudatused

-                     Lisa II 2004. a muudatused

-                     Lisa III 2006. a muudatused

-                     Lisa III 2010. a muudatused

-                     Lisa IV 2004. ja 2007. a muudatused

-                     Lisa V 1995, 2000 ja 2004. a muudatused

-                     Lisa V 2011. a muudatused

-                     Lisa VI 2008. a muudatused

MARPOL muutmise 1997. aasta protokoll

MARPOL muutmise 1997. aasta protokolli 2005. a lisa muudatused

MARPOL muutmise 1997. aasta protokolli 2010., 2011. ja 2012. a lisade muudatused

MARPOL muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2014. aasta muudatused [MEPC.247(66)]

7. Rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon (Load Lines 1966)

Jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

Laadungimärgi konventsiooni muudatused:

-                     Konventsiooni 2005. a muudatused (resolutsioon A.972(24))

Laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokoll (LL PROT 1988)

Jõustus Eesti Vabariigis 3. oktoobril 2002.

-                     Laadungimärgi konventsiooni protokolli B-lisa 2005. a muudatused

-                     Laadungimärgi konventsiooni protokolli 2014. a muudatused.

8. Rahvusvaheline laevade mõõtmise konventsioon, 1969 (Tonnage 1969)

Jõustus Eesti Vabariigis 16. märtsil 1992.

- Konventsiooni 2013. a muudatused

9. Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon (COLREG 1972) koos muudatustega

Jõustus Eesti Vabariigis 16. detsembril 1991.

- Konventsiooni IV lisa 2007. a muudatused (resolutsioon A.1004(25))

- Konventsiooni 2013. aasta muudatused (resolutsioon A.1086(28))

10. Rahvusvaheline konteinerite ohutuse konventsioon (CSC 1972), koos muudatustega

Jõustus Eesti Vabariigis 18. augustil 1993.

Konventsiooni 2010. a muudatused

- Konventsiooni 2013. a muudatused

11. Rahvusvaheline konventsioon tsiviilvastutusest naftareostusest põhjustatud kahjustuste korral (CLC 1969)

Denonsseeritud Vabariigi Valitsuse 21.05.2004. a korraldusega nr 363-k.

Denonsseerimine jõustus 6. augustil 2005.

12. Rahvusvaheline konventsioon naftareostusest põhjustatud kahjustuste kompenseerimise fondi asutamisest (FUND 1971).

Jõustus Eesti Vabariigis 1. märtsil 1993. Konventsioon kaotas kehtivuse 24. mail 2002.

13. Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokoll

Jõustus Eesti Vabariigis 6. augustil 2005.

14. Naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokoll

Jõustus Eesti Vabariigis 6. augustil 2005.

1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokoll (PDF) (protokolliga ühinemise seadus)

Jõustus Eesti Vabariigis 14. jaanuaril 2009.

15. Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvaheline konventsioon

Jõustus rahvusvaheliselt ja Eesti Vabariigis 21. novembril 2008.

16. Naftareostuseks valmisoleku ning sellele reageerimise ja koostöö 1990. aasta rahvusvaheline konventsioon

Ohtlikest ja kahjulikest ainetest põhjustatud reostusjuhtumiteks valmisoleku ning nendele reageerimise ja koostöö 2000. aasta protokoll

Konventsioon ja protokoll jõustusid Eesti Vabariigis 16. augustil 2008.

17. Naftareostuse korral avamerel sekkumise 1969. aasta rahvusvaheline konventsioon.

Muude ainetega kui nafta reostuse korral avamerel sekkumise 1973. aasta protokoll, protokolli lisa muudatused

Konventsioon ja protokoll jõustusid Eesti Vabariigis 14. augustil 2008.

18. Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon (STCW 1978) koos muudatustega.

Jõustus Eesti Vabariigis 29. novembril 1995.

STCW Manila konverentsi muudatused

Muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2012.

- 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni ja selle koodeksi 2014. a muudatused

- 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni lisa ja koodeksi A osa 2015. a muudatused

19. Rahvusvaheline mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsioon (SAR 1979) koos muudatustega

Jõustus Eesti Vabariigis 30. mail 2001.

20. Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsioon (SUA 1988)

Jõustus Eesti Vabariigis 16. mail 2002.

Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokoll; Mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokoll

Protokollid jõustusid 28. juulil 2010.

21. Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsioon (FAL 1965) koos muudatustega

Jõustus Eesti Vabariigis 21. mail 2002.

- Konventsiooni lisa muudatused.

22. Vara merepääste 1989. aasta rahvusvaheline konventsioon (SALVAGE 1989)

Jõustus Eesti Vabariigis 31. juuli 2002.

23. Reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsioon (PAL 1974) ja selle konventsiooni 1976. a protokoll (PAL PROT 1976)

Jõustus Eesti Vabariigis 6. jaanuaril 2003.

24. Merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsioon (LLMC 1976)

Jõustus Eesti Vabariigis 1. veebruaril 2003.

Merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokoll

Jõustus Eesti Vabariigis 14. juunil 2011.

25. Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon 2001 

Jõustus Eesti Vabariigis 23. aprillil 2009

Piirkondlikud kokkulepped

26. Loode-Euroopa ja Läänemere määratud sadamatesse, sadamatest või sadamate vahel plaanilisi rahvusvahelisi regulaarreise tegevate ro-ro reisilaevade eripüstuvusnõuete kokkulepe

Jõustus Eesti Vabariigis 11. jaanuaril 2006.

27. Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon koos muudatustega

Jõustus Eesti Vabariigis 22. jaanuaril 1992.

Konventsiooni muudatused

 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonid

28. Kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete konventsioon  (ILO 147)

Kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete 1976. aasta konventsiooni 1996. aasta protokoll

Konventsioon ja protokoll jõustusid Eesti Vabariigis 1. detsembril 2005.

29. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon

 

 
Viimati uuendatud: 16. november 2017