Marek Rauk

Meresõiduohutuse teenistuse juhataja - peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes

Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistuse juhataja Marek Rauk juhib teenistuse tööd ning täidab peadirektori ülesandeid. Tema ülesandeks on tagada riikliku järelevalve teostamine õigusaktidest tulenevate ohutut veeliiklust ja mereturvalisust reguleerivate nõuete täitmise üle laevadel, väikelaevadel, ettevõtetes, asutustes ja sadamates, aga samuti merekeskkonna kaitse laevade tehnilise järelevalve osas ning laevaõnnetuste juurdlus õigusaktidega sätestatud juhtudel.

Alates 18.05.2020 täidab Marek Rauk peadirektori ülesandeid - juhib ametit, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest. Tagab ameti ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise.

 telefon: 620 5700
e-post: marek.rauk[at]vta[dot]ee 

 
 

Kaidi Katus

Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja - peadirektori asetäitja

Veeteede Ameti hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja juhib teenistuse tööd. Põhiülesandeks on tagada Eesti merealadel ja laevatatavatel sisevetel navigatsioonitingimuste kohta informatsiooni kogumine, selle töötlemine ja levitamine ning tingimuste loomine ohutuks veeliikluseks üldkasutataval veeteel, sealhulgas järelevalve veeteede vastavuse üle õigusaktide nõuetele.

 telefon: 620 5600
e-post: kaidi.katus[at]vta[dot]ee 

 
 
 

 

Anu Angerjas

Üldteenistuse juhataja - peadirektori asetäitja

Veeteede Ameti üldteenistuse juhataja juhib teenistuse tööd. Põhiülesanne on tagada ameti tegevuse eesmärgi täitmine eri valdkondade ühtse ja tasakaalustatud arendamine ning ameti igapäevast tööd toetav tegevus.

 Telefon: 620 5520
e-post: anu.angerjas[at]vta[dot]ee

 

 VA struktuur on leitav siit (186.8 KB, PDF)

 

Ametijuhendid

 

 

Viimati uuendatud: 8. juuni 2020