Veeteede Ameti eesmärk on tagada ohutu veeliiklus ja panustada merenduse arengusse.

 

Veeteede Ameti strateegia aastateks 2020-2024 (1.38 MB, PDF)

 

 

 

 

Veeteede Ameti 2020. a eelarve leiab huvi korral SIIT (14.25 KB, XLSX).

Meie visioon

Mereriik - teejuht merenduses

 • Oleme usaldusväärne ja juhtiv asutus merendusküsimustes.
 • Tehnoloogia abil leiame nutikaid viise teenuste osutamiseks ning oleme avatud kogemuste jagamisel.
 • Räägime kaasa merenduse arengus ning panustame merekeskkonna hoidmisse.

 

Meie missioon

Loome tingimused ohutuks veeliikluseks ja panustame merenduse arengusse

 • Veeliikluses osalejad on teadlikud ja vastutustundlikud ning veetee taristu aitab laevadel ohutult liigelda.
 • Aktiivse dialoogi ja koostöö kaudu hoiame head kontakti merenduse huvigruppidega, tunneme oma klienti ja teame, kuidas nende ootusi täita.
 • Oma tegevustes lähtume keskkonna säästmisest ja kestlikust arengust ning võimalusel eelistame alati rohelisi valikuid.
 • Nõustame oma kliente ja pöörame senisest enam tähelepanu ennetus- ja teavitustööle.

Meie väärtused

 • Oleme usaldusväärsed

Oleme pädevad ja professionaalsed, näeme suurt pilti ning oleme kursis valdkonna arengutega.
Tegutseme ennetavalt ja teeme otsuseid läbimõeldult. Täidame antud lubadused õigeaegselt
ning peame kokkuleppeid siduvaks. Oleme ausad, tegutseme läbipaistvalt ning tugineme oma
töös faktidele. Lähtume selge sõnumi põhimõtetest.

 • Oleme uuendusmeelsed

Oleme õpihimulised ning loovad. Rakendame parimaid praktikaid ning arendame oma
valdkonda. Oleme oma tegevustes nähtavad ja eeskujuks teistele ning püüdleme alati väärtust
loova tulemuse poole. Oleme kaasaaegsed ja keskkonnasõbralikud.

 • Oleme meeskondlikud

Töötame ühiselt seatud eesmärkide nimel. Teenust osutava organisatsioonina on meie suurim
ressurss töötaja, seetõttu tunnustame iga inimese panust ja pühendumist. Anname üksteisele
õigeaegset ja asjakohast tagasisidet. Jagame õnnestumisi ja õpime vigadest. Teeme oma tööd
lugupidavalt ja taktitundega nii oma kolleegide kui ka klientide suhtes.

 • Oleme vastutustundlikud

Me teeme oma tööd põhjalikult. Teame, et meie tegevustest sõltub palju ja tegevusetusel võivad
olla tõsised tagajärjed.

V

Veeteede Ametis on sertifitseeritud järgmised valdkonnad:

 • meremeeste väljaõppe ja täiendusõppe üle järelevalve teostamine;
 • meremeeste diplomeerimise alane tegevus;
 • laevade järelevalve;
 • sadamate järelevalve.
Uus sertifikaat kehtib kuni 30. aprillini 2023.
 
Bureau Veritas sertifikaat 2021-2023 (207.65 KB, PDF) (eesti keeles)
 
Bureau Veritas sertifikaat 2017-2020 (198.07 KB, PDF) (eesti keeles) 
Bureau Veritas certificate 2017-2020 (PDF) (inglise keeles)
 
Veeteede Amet hakkas oma juhtimissüsteemi täiustama ning kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutama aastal 2001 standardi ISO 9001:2000 alusel. 12. aprillil 2002 väljastas Lloyd's Register EMEA Eesti filiaal ametile vastava sertifikaadi. Veeteede Amet oli esimene riigiasutus, kellele väljastati kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat. Aastal 2009 läksime üle standardile ISO 9001:2008 ning aastal 2017 standardile ISO 9001:2015.
 
Sertifitseerimise vajadus tuleneb rahvusvahelisest konventsioonist "Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon 1978" koos muudatustega (STCW konventsioon) ja lipuriigi kontrolli direktiivist 21/2009/EÜ.
 
Veeteede Ameti teiste tegevusalade puhul (hüdrograafia ja navigatsiooniteabe tagamine, veeteede märgistamine jne) rakendatakse samuti kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtteid, st kirjeldatakse vajadusel  protseduure, viiakse vastavalt auditiplaanidele läbi siseauditeid ning juhtkonnapoolseid ülevaatusi jne, kuid kõiki Veeteede Ameti valdkondi sertifitseerimisele ei esitata, kuna selleks puudub otsene vajadus.
 
Klientidel ja koostööpartneritel on võimalik saada osutatavate teenuste kohta informatsiooni, anda tagasisidet või esitada küsimusi kirjalikult aadressil Valge tn 4, 11413 Tallinn, e-posti aadressidel eva[at]vta[dot]ee, mot[at]vta[dot]ee või  hnt[at]vta[dot]ee ning Veeteede Ameti koduleheküljel rubriigi "Esita küsimus või ettepanek" kaudu.
 
 
Meie juhtpõhimõtted:

 

 • tagame riikliku järelevalve merenduses ning vajadusel riikliku sunni kohaldamise seadusega ettenähtud alusel ja ulatuses;
 • tagame tingimuste loomise ohutuks ja turvaliseks veeliikluseks Eesti Vabariigi merealadel ning laevatatavatel siseveekogudel;
 • tagame oma tegevuse läbipaistvuse ja usaldusväärsuse juhtimissüsteemi pideva parendamise kaudu;
 • tegutseme kliendikeskselt, mõistes ja täites klientide vajadusi ning püüdes ületada nende ootusi.

 

Viimati uuendatud: 26. märts 2021