Sa oled siin

CLC tunnistuse taotlemise juhend


Naftareostusest põhjustatud kahju vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise olemasolu kinnitav tunnistus (edaspidi tunnistus) väljastatakse naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni (edaspidi CLC konventsioon) muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse alusel.

Konventsiooniosalise riigis registreeritud ja mahtlastina rohkem kui 2000 tonni naftat vedava laeva omanikul peab olema kehtiv kindlustusleping või muu finantstagatis nagu pangagarantii või rahvusvahelise hüvitusfondi tunnistus summa ulatuses, mis vastab CLC konventsiooni artikli V lõikes 1 sätestatud vastutuse piirmääradele.


Taotlus esitatakse Veeteede Ametile koos järgmise teabega:

1) laeva nimi,
2) tunnusnumber või kutsung,
3) laeva IMO number,
4) kogumahutavus,
5) kodusadam,
6) reederi nimi ja aadress,
7) kindlustusleping või tõend muu rahalise tagatise kohta,

 

TUNNISTUSE TAOTLEMISE VORM (158.79 KB, PDF)

Täidetud tunnistuse vormi on võimalik:

1) salvestada pdf-formaadis arvutisse;

2) allkirjastada digitaalselt;

3) saata koos vajaliku elektroonilise dokumentatsiooniga (kindlustusleping või tõend rahalise tagatise kohta) aadressile ljo[at]vta[dot]ee.

Samuti on võimalik täidetud vorm printida paberkandjale, allkirjastada ning koos vajaliku dokumentatsiooniga tuua (või saata faksiga) Veeteede Ameti sekretärile aadressil:

Lume 9, 10416 Tallinn
tel +372 620 5700
faks: +372 620 5706
e-post: ljo[at]vta[dot]ee
 

Veeteede Amet väljastab tunnistuse või teeb otsuse tunnistuse väljastamisest keeldumise kohta kolme tööpäeva jooksul, arvestades taotluse vastuvõtmisest. Taotluse vastuvõtmise ajaks on tööpäev, millal taotlus koos kogu vajaliku teabega saabus Veeteede Ametisse.

Tunnistus väljastatakse tähtajaks, mis ei ületa kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise kehtivusaega.

Kinnitava tunnistus väljastamise eest tasutakse riigilõiv. 

Kinnitava tunnistuse väljastab Veeteede Amet allkirja vastu (aadressil Lume 9, Tallinn).

Viimati uuendatud: 25. jaanuar 2019