Sa oled siin

I. Kontrollküsimused tööjõumaksude erimaksurežiimi ehk meremeeste skeemi kohaldumiseks
 

Eeltingimused:
1) Maksukohustus tekib Eestis;
2) tööandja soovib valida tavakorra asemel tööjõumaksude erimaksurežiimi kohaldamise.

Ettevõtte riigiabi saamise tingimused:
1) Riigiabi saaja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni raskustes olevate
mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi suuniste
tähenduses
2) Riigiabi saaja ei ole jätnud täitmata Euroopa Komisjoni otsuse alusel ebaseaduslikuks ja siseturuga
kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohustust.

Laeva tingimused:
1) laevapere liikme töötamise kohaks oleva laeva kogumahutavus on vähemalt 500;
2) laev kannab Euroopa Majanduspiirkonna lippu;
3) tegu on ühega järgmistest laevadest:
a) tegu on kaubalaevaga
b) tegu on reisilaevaga, mis teeb regulaarreise väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda; või
c) tegu on süvendaja- või puksiiriga ning täidetud on tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lg 6
sätestatud tingimused.
ja
4) laeva kasutatakse rahvusvahelisel meritsi veol.

Kaupade ja reisijate meritsi vedu loetakse rahvusvaheliseks, kui rohkem kui 50% sadama külastusest
kalendriaasta jooksul toimub:
1) Eesti ja välisriigi sadama vahel;
2) Eesti sadama ja väljaspool Eesti territoriaalmerd asuva rajatise vahel;
3) välisriigi või välisriikide sadamate vahel;
4) välisriigi sadama ja kaldast eemal asuva rajatise vahel.

Lisainfoks:
- Riigiabi on võimalik rakendada vaid reisijate ja kaupade meritsi veo osas, ettevõtte muude
tegevuste osas kohaldub ettevõttele tavamaksurežiim.
- Süvendajate ja puksiiride puhul on võimalik rakendada riigiabi vaid tingimusel, et rohkem kui
50% laeva tööajast kalendriaastas sisustab meritsi vedu.


II. Kontrollküsimused tonnaažikorra kohaldumiseks laeva käitaja poolt


Eeltingimused:
1) Maksukohustus tekib Eestis;
2) Laeva käitaja (laevandusettevõte) soovib valida tavakorra asemel tonnaažikorra kohaldamise.

Ettevõtte riigiabi saamise tingimused:
Laeva käitaja vastab järgmistele tingimustele:
3) laeva käitamisega seotud strateegilised, ärilised ja tehnilised juhtimisotsused tehakse Eestis;
4) laeva meeskonna juhtimisega seotud otsused tehakse Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis;
5) ta ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni raskustes olevate mittefinantsettevõtjate
päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi suuniste
tähenduses; ja
6) tal ei ole täitmata Euroopa Komisjoni otsuse alusel ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks
tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohustust.

Laeva tingimused:
1) rahvusvahelisel meritsi veol kasutatava laeva kogumahutavus on vähemalt 500;
2) residendist äriühingu ja temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate kasutuses olevate
tonnaažikorra arvestusse kaasatud laevade (vt all) kogumahutavusest vähemalt 60%, sealhulgas kõik
süvendajad ja puksiirid 100%, peavad olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna lipu all;
3) residendist äriühingu ja temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate kasutuses olevate
tonnaažikorra arvestusse kaasatud laevade kogumahutavusest peavad vähemalt 25% on äriühingu ja
temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate omanduses või kasutusel laevapereta prahilepingu
alusel;
4) tegu on ühega järgmistest laevadest:
    a) tegu on kaubalaevaga;
    b) tegu on reisilaevaga, mis teeb regulaarreise väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda;
    c) tegu on süvendaja või puksiiriga ning täidetud on TuMS § 521 lg 11 sätestatud tingimused;

ja
5) laeva kasutatakse rahvusvahelisel meritsi veol.


Lisainfoks:
- Riigiabi on võimalik rakendada vaid järgmiste tegevuste osas (muude tegevuste osas kohaldub
ettevõttele tavamaksurežiim):
a) Kaupade või reisijate rahvusvahelise meritsi veo põhitegevused:
    1) kaupade või reisijate vedu tasu eest;
    2) kajuti tasu eest kasutusse andmine;
    3) toidu ja joogi müük pardal koheseks tarbimiseks;
    4) laeva tasu eest kasutusse andmine prahilepingu alusel (edaspidi väljaprahtimine), välja arvatud laevapereta prahilepingu alusel väljaprahtimine.
b) Kaupade või reisijate rahvusvahelise meritsi veo lisategevused, kui lisategevustest seotud tulu ei ületa 50% TuMS § 13 lõike 5 punkti 1 või lõike 6 tingimustele vastava laeva kaupade või reisijate rahvusvahelise meritsi veo tegevustest saadud tulust:
    1) tavaliselt reisilaeval pakutavate teenuste osutamine või kaupade müük tingimusel, et vastav tegevus on otseselt seotud reisijate meritsi veoga;
    2) varapääste;
    3) kauba laadimine, lossimine ja kinnitamine, juhul kui seda teevad residendist äriühingu laevapere liikmed;
    4) konteineri või muu mahuti tasu eest kasutusse andmine;
    5) laevas asuva ruumi üürile andmine kauba müüjale või teenuse osutajale;
    6) reklaamipinna tasu eest kasutusse andmine laeval;
    7) huviväärsusega tutvumise vahendamine reisijale reisi kestel tingimusel, et kajut jääb reisija kasutusse.
c) Muud kaupade või reisijate rahvusvahelise meritsi veoga seotud tegevused:
    1) laeva meeskonna juhtimine või laeva tehniline juhtimine;
    2) laeva väljaprahtimine laevapereta prahilepingu alusel Euroopa Majanduspiirkonnas asuvale samasse kontserni kuuluvale ettevõtjale.
    3) laeva väljaprahtimine laevapereta prahilepingu alusel tingimusel, et:
- väljaprahtimise põhjuseks on residendist äriühingu poolt ajutiselt mittekasutatava laeva tonnaaži
tekkimine muul põhjusel kui laeva ostmine või prahtimine väljaprahtimise eesmärgil;
- laev prahitakse välja kõige rohkem kolmeks aastaks;
- väljaprahtimine ei ületa 50% residendist äriühingu kasutuses olevast tonnaažikorra arvestusse
kaasatud laevade kogumahutavusest.
- Süvendajate ja puksiiride tehtava töö puhul väljaspool sadamat ja Eesti territoriaalmerd on
võimalik rakendada riigiabi vaid tingimusel, et rohkem kui 50% laeva tööajast kalendriaastas
sisustab meritsi vedu, ning ainult selliste vedude ulatuses.


III. Kontrollküsimused tonnaažikorra kohaldumiseks laeva halduri poolt


Eeltingimused:
1) Maksukohustus tekib Eestis;
2) Laeva haldur (laeva meeskonna juhtimise teenuse osutaja või laeva tehnilise juhtimise teenuse osutaja) soovib valida tavakorra asemel tonnaažikorra kohaldamise.

Ettevõtte riigiabi saamise tingimused:
Laeva haldur vastab järgmistele tingimustele:
1) ta ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni raskustes olevate mittefinantsettevõtjate
päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi suuniste
tähenduses;
2) tal ei ole täitmata Euroopa Komisjoni otsuse alusel ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks
tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohustust;
3) laeva meeskonna juhtimise teenuse osutaja teeb juhtimisotsused Eestis ning järgib täielikult ja
kohaldab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni kõiki nõudeid;
4) laeva tehnilise juhtimise teenuse osutaja teeb juhtimisotsused Eestis, võtab endale vastutuse
laeva meresõiduohutusalase korraldamise ja tehnilise teenindamise eest ning on vastavalt
sertifitseeritud;
5) kõik laevad ja meeskonnad, mida laeva haldur haldab, vastavad rahvusvahelistele standarditele ja
Euroopa Liidu õigusest tulenevatele nõuetele, mis on seotud meresõidu turvalisuse ja ohutusega,
meremeeste koolituse ja sertifitseerimisega, keskkonnahoiuga ning töötingimustega laeval;
6) kuni kümne laeva meeskonna juhtimiseks on teenuse osutajal vähemalt üks meeskonnajuht ning
neli muud töötajat ning enam kui kümne laeva meeskonna juhtimiseks vähemalt kaks
meeskonnajuhti ning kaheksa muud töötajat;
7) kuni kümne laeva tehniliseks juhtimiseks on teenuse osutajal vähemalt üks tehnilise halduse juht
ning neli muud töötajat ning enam kui kümne laeva tehniliseks juhtimiseks vähemalt kaks tehnilise
halduse juhti ning kaheksa muud töötajat;
8) vähemalt 51% kahes eelmises punktis nimetatud töötajatest on Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguriigi kodanikud.

Laeva tingimused:
1) hallatava laeva kogumahutavus on vähemalt 500;
2) vähemalt 60% äriühingu ja temaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate kasutuses
olevate tonnaažikorra arvestusse kaasatud laevade kogumahutavusest, sealhulgas 100% kõik
süvendajad ja puksiirid, on registreeritud lepinguriigi lipu all;
3) tegu on ühega järgmistest laevadest:
    a) kaubalaev;
    b) reisilaev, mis teeb regulaarreise väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda;
    c) süvendaja või puksiir ning täidetud on TuMS § 521 lg 11 sätestatud tingimused.

4) laeva kasutatakse rahvusvahelisel meritsi veol.

Viimati uuendatud: 20. oktoober 2020