Sa oled siin

 
Veeteede Ameti 30. juuni 2005 ringkiri nr 5-1-17/18 klassühingutele, laevaomanikele, kaptenitele
 

Vastavalt meresõiduohutuse seaduse (RTI 2002, 1, 1, 61, 375, 63, 387; 2003, 88, 591 ja 594; 2004, 24, 164; 46, 331; 2005, 31, 229) paragrahv i1 lõikele 6¹ ja pragrahvi 95 lõike 8 punktile 1, majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. aprilli 2003. a. määruse nr 55 “Nõuded veovahendile” paragrahvi 2 lõikele 2, konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (SOLAS 74) peatükile II-2 ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni mereohutuse komitee ringkirjas MSC/Circ. 847 toodud selgitustele.

1) Osundame, et tunnistuse laeva vastavusest ohtlike kaupade veo erinõuetele väljaandmise üheks eelduseks on veetavate ohtlike kemikaalide (kaupade) eest kogu kehale vajalikku kaitset pakkuva nelja komplekti keemiakaitseriietuse olemasolu laevas.

2) Rõhutame, et keemiakaitseriietusena on aktsepteeritav kaitseriietus, mille kaitseomaduste kohta on olemas toote vastavustunnistus või valmistaja poolt antud teave.

3) Osundame, et SOLAS 74 peatüki II-2 reegli 10.10 (17.1) nõudmistele vastav tuletõrjuja kaitseriietus ei saa asendada keemiakaitseriietust.

4) Juhime tähelepanu asjaolule, et õnnetuse korral kemikaali ohtliku toime eest vajalikku kaitset mittepakkuva kaitseriietuse kasutamine loob täiendava ohu inimese elule ja tervisele.

 

René Sirol 

Meresõiduohutuse teenistuse juhataja -
peadirektori asetäitja

 

E-post :jaak.arro[at]vta[dot]ee  620 5715

Viimati uuendatud: 28. november 2018