Sa oled siin

Veeteede Ameti 16. detsembri 2004. a ringkiri nr 5-1-17/3526 laevaomanikele, kaptenitele, agentidele ja kauba saatjatele

Vastavalt meresõiduohutuse seaduse (RTI 2002, 1, 1, 61, 375, 63, 387) paragrahvi 42 lõigetele 2 ja 4, konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (SOLAS 74) peatükkidele VI ja VII, kemikaaliseaduse(RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591;2004, 45, 315; 75, 521) paragrahvile 19, tahkete puistkaupade veo ohutuskoodeksile (BC koodeks) ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ohtliku kauba, puistmaterjalide ja konteinerite alakomitee (DSC) 7. oktoobri 2004 ringkirjadele nr 26 ja nr 27.

(1) Juhime tähelepanu puistlastidele, mida käesoleval ajal rakendatavate testide ja kriteeriumite alusel ei ole võimalik tunnistada ohtlikuks lastiks, kuid nende vedamisel juhtub sageli inimohvritega õnnetusi. Vastavalt SOLAS 74 reeglile VII/7 tunnistatakse puistlast ohtlikuks, kui selle hõlmab rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks (IMDG koodeks).

(2) Osundame asjaolule, et viimasel ajal on sagenenud laevaõnnetused mõningate ohutuks peetavate puistlastide veol, sest last eraldas niiskumisel mürgist ja/või tuleohtlikku gaasi. Uurimine näitas, et õnnetuste põhjustajad olid lastis leidunud veega reageerivad lisandid. Sõltuvalt lisandite keemilisest koostisest võib vee toimel eralduda arsiini (küüslaugu lõhnaga), fosfiini (mädaneva kala lõhnaga), ammoniaaki jt mürgiseid gaase, samuti vesinikku, metaani, atsetüleeni jt tuleohtlikke gaase (vaata lisa 1).

(3) Rõhutame, et tsingi valukangide (zinc ingots) ja ümbertöödeldud alumiiniumi veol toimunud õnnetusjuhtumid olid arutluse all puistmaterjalide ja konteinerite alakomitee 9. istungil (DSC 9). Iseloomulik on olnud see, et lisandite sisaldus põhiaines on nii madal, et IMDG koodeksis toodud testide ja kriteeriumite alusel ei ole võimalik lasti tunnistada ohtlikuks. DSC andis välja vastavad hoiatavad ringkirjad (vaata lisad 2 ja 3).

(4) Märgime ära, et tegemist on tööstustoodetega, mille kohta reeglina koostatakse materjali (kemikaali) ohutuskaart (material safety data sheet).

(5) Osundame, et kemikaaliseaduse paragrahvi 19 alusel väljaantav kemikaali ohutuskaart vastab oma ülesehituselt Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides ja teistes arenenud maades kasutatavatele kemikaali/materjali ohutuskaartidele.

1) Kemikaali ohutuskaardi lõikes 7 on teave kemikaali/materjali ohutu hoiu ja käitlemise kohta ja lõikes 14 on teave ohutu veo nõuete kohta.

2) Kui kemikaal/materjal ei liigitu vedamisel ohtlikuks, siis lõikes 14 on märkus, et kemikaal/materjal ei ole vedamisel ohtlik.

(6) Tuleb enne laadimistööde algust lasti kohta kaptenile edastada teave, mis võimaldab lasti ohutult peale laadida ja vedada. Kui ei ole otsest nõuet esitada ohtliku lasti deklaratsioon, kuid lasti kohta on olemas kemikaali/materjali ohutuskaart või mõni muu samasisulist teavet sisaldav dokument, siis tuleb esitada see.

(7) Peab lastioperatsioonide ajal ja lasti mereveol juhinduma kemikaali/materjali ohutuskaardil lõikes 7 toodud ohutusnõuetest, kui lõikest 14 või ohtliku lasti deklaratsioonist tulenevad nõuded ei ole rangemad.

 

 

René Sirol 

 

meresõiduohutuse teenistuse juhataja –
peadirektori asetäitja

 

Jaak Arro  620 5715
e-post: jaak.arro[at]vta[dot]ee


Lisa 1

 

Ohtlikud gaasid, mis eralduvad puistlastis leiduda võivate lisandite reageerimisel veega

 

 

Eralduv gaas

Tihedus õhu suhtes

Piirsisaldus trümmis, ppm*

Ohtlik kontsentrat-sioon, ppm*

Süttimisvahemik**,  % (mahu)

Arsiin, AsH3

2,8

0,02

>0,02

3,9 - 77,8

(lõhnalävi 0,6 ppm)

Fosfiin, PH3

1,2

0,3

1

õhus isesüttiv

(lõhnalävi 0,02 ppm)

Ammoniaak, NH3

0,6

20

50

16 – 25

(lõhnalävi 50 ppm)

Vesinik, H2

0,07

-

-

4 - 75

Metaan, CH4

0,6

-

-

5,3 - 14

Atsetüleen, C2H2

0,9

-

-

2,1 - 80

 

* 10000 ppm = 1% (mahu)

** Eksplosimeeter näitab mitu protsenti ollakse alumisest plahvatusohtlikkuse piirist.

 

Lisa 2

 

Vahejuhtumid tsingi valukangide veol

 

DSC 7. oktoobri 2004 ringkiri nr 26

1. Ohtliku kauba, puistmaterjalide ja konteinerite alakomitee (DSC) oma 9. istungil (27. septembrist kuni 1. oktoobrini 2004) vaatas läbi Itaalia esitatud uurimisaruande tsingi valukange vedanud kolme erineva laeva kohta. Mainitud laevade trümmidesse oli kogunenud kõrge kontsentratsiooniga arsiin. Neli meeskonnaliiget haigestus pärast trümmis viibimist ja üks meeskonnaliige suri kohalikus haiglas.

Uurimisel selgus, et mainitud laevade lastiks oli 98,5% puhtusastmega või väiksema puhtusastme märgistusega (GOB, good ordinary brand) tsingi valukangid.

2. Itaalia Mereadministratsioon on koostanud ohutusjuhendi, mis nõuab tsingi valukangidega lastitud laeva trümmides õhu koostise mõõtmist. Arvestades mürgiste või tuleohtlike gaaside ohuga teeb mõõtmisi asjatundlik keemik enne trümmiluukide avamist, et trümmi avamisel ja lasti lossimisel tagada trümmi atmosfääri ohutus sinna turvaliseks sisenemiseks või töötamiseks.

3. Alakomitee tähelepanu oli suunatud uurimiskokkuvõtte järeldustele, et:

3.1 esimese laeva pardal tehtud mõõtmine näitas õhus arsiini sisalduseks 10 ppm. Mõõtmine toimus umbes nädal pärast õnnetust ja pärast seda kui trümmid olid olnud mõni aeg avatud. See annab alust eeldada, et meeskonna liikmete sisenemise hetkel oli arsiini sisaldus suletud trümmis tunduvalt kõrgem kui 10 ppm;

3.2 ametlikud tervisekaitse ettekanded kinnitasid pärastpoole, et ilmselt künniskogust ületavas kontsentratsioonis esinenud arsiin (arseenhüdriid, AsH3) esimese ja teise laeva trümmides oli meremehe surma ja teiste meeskonnaliikmete haiglasse sattumise põhjustajaks;

3.3 kolmanda laeva pardal tehtud mõõtmised näitasid trümmis arsiini kontsentratsiooniks 3 ppm. Selle laeva pardal sadama keemiku aegsasti tehtud mõõtmised hoidsid ära tõsise vahejuhtumi, kuna ka seekord oli arsiini kontsentratsioon inimese tervisele ohtlikult kõrge;

3.4 uurimisaruanne toob välja kaks lihtsat algpõhjust: arsiini lähteaine1 ja vee olemasolu; 

3.5 arsiini eraldumist põhjustas kõige tõenäolisemalt valukangidelt mittetäielikult kõrvaldatud tsingi tagi (zinc ash)2;

3.6 mõõtmised laeval, mille lastiks olid eriti kõrge puhtusastmega (99.995 % ja rohkem) tsingi valukangid, ei tuvastanud lastiruumis mõõdetavat arsiini kontsentratsiooni.

4. Tsingi valukangide veol, kui nende puhtusaste on 98,5% ja vähem (GOB, good ordinary brand), soovitatakse erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

4.1 märga kaupa ei tohi lastida ja tuleb tagada luukide ilmastikukindlus;
4.2 kaup tuleks hoida kuiv ja mitte käidelda seda sademete ajal;
4.3 laeva pardal peavad olema vesiniku ja arsiini avastamiseks sobivad detektorid ja vähemalt kaks komplekti isoleerivat hingamisaparaati lisaks SOLAS 74 koos parandustega reeglis II-2/10.10 nõutud arvule;
4.4 tuleb tagada pidev sundtuulutus. Tuulutus peab olema nii tõhus, et mistahes eralduvad gaasid ei saaks tungida ülatekil või alumisel tekil asuvatesse eluruumidesse;
4.5 lubamatu on siseneda trümmi ilma isoleeriva hingamisaparaadita, kuni trümmi ei ole tuulutatud. Mõõteseadmetega peab olema tõestatud, et trümmis ei ole arsiini või tuleohtlikku gaasi;
4.6 mõõtmisi peab tegema asjatundja enne trümmiluukide avamist, et trümmi sisenemisel või lastioperatsioonide ajal seal töötamisel oleks tagatud trümmi atmosfääri ohutus mürgiste või tuleohtlike gaaside või teiste ohtude suhtes;            4.7 lasti käitlemise ja veo ajal tuleb vältida võimalikke süttimist põhjustavaid allikaid, samuti kuumtöötlemist, põletamist, suitsetamist ja elektri sädemete teket. 

5. Liikmesriike kutsutakse üles teavitama ülaltoodust laevaomanikke, laeva operaatoreid, kaubasaatjaid ja teisi asjaomaseid osapooli, nõudes vastavate meetmete rakendamist niisuguste lastide vedamisel.

 

_____

1 Arseniidid, näiteks tsinkarseniid, annavad veega reageerimisel arsiini.

2 Kui valukangides olev tsink on madala puhtusastmega, siis ei pruugi kõik tsingis olevad arseniidid tsingi tagi mehaanilisel kõrvaldamisel eemalduda.

 

 

Lisa 3

 

 

 

Plahvatus ümbertöödeldud alumiiniumiga lastitud trümmis

 

DSC 7. oktoobri 2004 ringkiri nr 27

1. Ohtliku kauba, puistmaterjalide ja konteinerite alakomitee (DSC) oma 9. istungil (27. septembrist kuni 1. oktoobrini 2004) vaatas läbi õnnetuse uurimise aruande, mis käsitles meeskonnaliikmetele vigastusi ja laeva kaotust põhjustanud 2. detsembril 2002 trümmis toimunud plahvatust.

2. Õnnetuse ajal oli laeva lastiks tsemenditööstuses kasutatav ümbertöödeldud alumiinium (kaubamärgiga “Serox” või “Oxiton”). Seda lasti on veetud kui ohutut kaupa1 nimetuste

“Serox” või “Oxiton” kasutuselevõtmisest alates.

3. Aruandes oli märgitud, et õnnetus juhtus seetõttu, et last sattus kokkupuutesse veega, mis põhjustas tuleohtliku gaasi eraldumist kiirusega, millest piisas plahvatusohtliku gaasisisalduse tekitamiseks suletud ja halvasti tuulutatud trümmis. Õnnetuse juurdluse käigus liigitati last ohuklassi 4.3 kui “ALUMIINIUMI SULATAMISE KÕRVALSAADUS” UN 31702.

Saatja ei olnud lasti sellisena dokumenteerinud. 

4. Samasuguseid õnnetusi on juhtunud ka varem ja selleks, et neid tulevikus ära hoida, tuleb niisuguse lasti korral rangelt järgida ohutu veo nõudeid, eriti:

4.1 SOLAS konventsiooni reegel VII/7-2 nõudeid lasti kohta käivatele dokumentidele;

4.2 BC koodeksi üldnõuded ja

4.3 BC koodeksis ALUMIINIUMI SULATAMISE KÕRVALSAADUS UN 3170 kohta käivad nõuded, kaasa arvatud pideva sundtuulutamise nõue.

5. BC koodeksis UN 3170 kohta käiva kirje lõige “Oht” (hazard) osutab gaaside, nagu vesinik, ammoniaak ja atsetüleen tekkimisele. Tuleb märkida, et eespool mainitud ja teiste samalaadsete vahejuhtumite korral täheldati gaasilise ammoniaagi lõhna. Üldjuhul viitab ammoniaagi esinemine ka teiste gaaside esinemisele, mis võivad olla samuti tuleohtlikud. Seepärast on otstarbekas ammoniaagi tuvastamisel rakendada eelpool rõhutatud sobivaid ohutusmeetmeid.

6. Liikmesriike kutsutakse üles teavitama ülaltoodust laevaomanikke, laeva operaatoreid, kaubasaatjaid ja teisi asjaomaseid osapooli, nõudes vastavate meetmete rakendamist niisuguste lastide vedamisel.

______________

1 Märge materjali ohutuskaardi lõikes 14.

2 UN 3170, ALUMINIUM SMELTING BY PRODUCT, cl. 4.3

Viimati uuendatud: 28. november 2018