Sa oled siin

MERESÕIDUOHUTUSE SEADUS


MERESÕIDUOHUTUST TÕENDAVAD TUNNISTUSED. REEDERI MERESÕIDUOHUTUSALANE AUDITEERIMINE. TEGEVUSLUBA 

Alla 24-meetrise kogupikkusega laevadele mõõtekirja väljastamise tingimused

Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid


LAEVA TURVALISUS 

Laeva turvaülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm

Sadama, sadamarajatise ning laeva turvateabe edastamise ja vastuvõtmise kord


LAEVAPERE LIIKME TÖÖ- JA ELAMISTINGIMUSTE NÕUETELE VASTAVUST TÕENDAVAD TUNNISTUSED 

Meretöötunnistuse, meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni, ajutise meretöötunnistuse ja kalandustöötunnistuse vorm


MERESÕIDUOHUTUSALANE TEHNILINE JÄRELEVALVE 

Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord

Reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade külastusriigi poolse lisaülevaatuse teostamise ja kontrollimise kord ning reisiparvlaeva ja kiirreisilaeva külastusriigi poolse lisaülevaatuse akti vorm

Veeteede Ametile esitatavate laeva tehniliste dokumentide loetelu ja dokumentide esitamise kord


LAEVA MEREKÕLBLIKKUS JA SÕIDUKÕLBLIKKUS 

Merekõlblikkuse tunnistuse ja sõidukõlblikkuse tunnistuse vorm

Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid

Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded ning ohutusnõuded

Sõja- ja piirivalvelaevade ning muude riigihaldusülesandeid täitvate laevade side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja varustamise nõuded

Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord


LAEVAPERE LIIKMETE ERIALANE ETTEVALMISTAMINE JA LAEVA MEHITAMISE NÕUDED 

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord

Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid

Reisilaevade ning 20-se ja suurema kogumahutavusega laevade miinimumkoosseisu määramise nõuded

Siseveelaevade miinimumkoosseisu määramise nõuded ja siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistuse vorm

Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kord

Ohutu mehitatuse tunnistuse vorm

Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid

Tervisekontrolli tegijate meremeditsiinialase koolituse nõuded

Tuukrite tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli terviseuuringute loetelu, maht ja sagedus ning tervisetõendi väljastamise kord

Laevapere liikmete esmaabi- ja meditsiiniabikoolituse õppekavad ning koolituse maht ja koolitajate kvalifikatsiooninõuded

Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord


VAHITEENISTUS 

Laeva vahiteenistuse kord

Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu pidamise kord ja soovituslikud vormid


REISILAEVAD 

Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu ja nimekirja koostamise põhimõtted

Reisijateveo tunnistuse vorm

Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm

Reisiparvlaevade eripüstuvusnõuded


VÄIKELAEVADE MERESÕIDUOHUTUSE NÕUDED JA KVALITEEDINÕUDED 

Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord

Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri

Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise

Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu

Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid

Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm


LAEVA LASTIMINE JA LOSSIMINE

Laeva tõsteseadmete kasutamise nõuded ning ülevaatuse ja katsetuste kord

Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja terminali esindaja teavitamise kord

Ohtlikust lastist teavitamise kord

Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded


MEREREOSTUSE VÄLTIMINE LAEVADELT 

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord


VEELIIKLUSE OHUTUS VEETEEL 

Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord

Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord

Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord

Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas

Pukseerimise nõuded

Jäämurdetööde kord


LAEVALIIKLUSE KORRALDAMISE SÜSTEEM 

Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord

Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, kutsetunnistuse vorm ja väljastamise kord ning operaatori atesteerimise kord


LAEVA SAABUMISEST JA LAHKUMISEST TEATAMINE 

Laeva saabumisest teatamisel esitatavate andmete loetelu

 

LAEVA LOOTSIMINE

Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad

Lootsitasõidu loa väljaandmise, kehtivusaja pikendamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kapteni ja vanemtüürimehe eksamineerimise kord ja loa vorm

Lootsi kvalifikatsiooniastme taotlemise, lootsi kutsetunnistuse väljaandmise ja lootsikandidaadi ja lootsi eksamineerimise kord ning lootsieriala õppekava

Laeva kontroll-lehe vorm

Lootsikviitungi vorm

Lootsitasõidu loa väljaandmise, kehtivusaja pikendamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kapteni ja vanemtüürimehe eksamineerimise kord ja loa vorm


LAEVAÕNNETUSTE JA OHTLIKE JUHTUMITE JUURDLUS JA OHUTUSJUURDLUS 

Ohutusjuurdluse kord


ELEKTROONILINE MEREINFOSÜSTEEM 

Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus


RIIKLIK JÄRELEVALVE JA LAEVA KASUTAMISE PIIRANGUD

Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise kord

Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded

Veeteede Ameti ametniku vormiriietuse kirjeldus ja eraldusmärgid

Laevakontrolli akti vorm


SADAMASEADUS

VEELIIKLUSE OHUTUSE NÕUDED SADAMATEENUSE OSUTAMISEL

Sadama eeskirja vorm

Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsis kajastatavate teemade täpsustatud loetelu ja riskianalüüsi läbiviimise kord

Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste läbiviimise kord

Sadama, sadamarajatise ning laeva turvateabe edastamise ja vastuvõtmise kord

Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm

KESKKONNAKAITSE NÕUDED SADAMATEENUSE OSUTAMISEL

Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded

Täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta


SADAMAREGISTER

Sadamaregistri pidamise põhimäärus

Sadama registreerimistaotluse vorm


LAEVA LIPUÕIGUSE JA LAEVAREGISTRITE SEADUS

Laevaregistri registrinumbrite moodustamise kord

Kohtu registriosakonna kodukord

Laevapileti ja ajutise liputunnistuse vorm

Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu kinnitamine [Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja ohutusalaste dokumentide loetelu]

Laevapileti andmed ja selle väljastamise korra kinnitamine

Laevapereta prahitud laevade registri vormi ja pidamise korra kinnitamine

Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse, ajutiste liputunnistuste ja registrist kustutamise tunnistuse vormid

Laeva registrist kustutamise tunnistuse vormi kinnitamine

Laeva nime laevale kandmise korra kinnitamine

Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine

Meretöö seadus

Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted

Laeva juhtkonna liikme ametiriietuse ja ametialaste eraldusmärkide kirjeldus

Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja Eestis registreeritud laeval nõutava meditsiinivarustuse nimekiri

Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise kord

Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele

Laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise kord

Kaubandusliku meresõidu seadus

Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise kord ning tõendi vorm


Riigipiiri seadus

Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord

Laevapere liikmete Eestisse lubamise kord

Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine [Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina]

Piirirežiimi eeskirja kinnitamine

 

Muude seaduste alusel määrused

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise kord ning tõendi vorm

Otsingu- ja päästetöö, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning piiriveekogus

Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine [Läänemere merekeskkonna reostusavariidest teatamise kord] [Välisriikide sadamates saasteainete vastuvõtu seadmete väidetavast puudulikkusest teatamise kord]

Nafta ja naftasaaduste merel, Peipsi-Pihkva järvel ning Narva jõel käitlemise kord

 

Viimati uuendatud: 15. märts 2021