Sa oled siin

3. Mai 2002 - 0:00

Navigeerimisel on oluliselt suurenenud raadionavigatsioonisüsteemide osatähtsus, sealhulgas eriti satelliitnavigatsooni osa. Siinjuures domineerib USA poolt hallatav GPS süsteem. Tänu GPS signaali korrigeerimisele (bi-koodi likvideerimisele) on oluliselt paranenud GPS täpsus (valdav osa ajast a suurusjärgus kuni 20-30 m). Tänu maapealsete tugijaamade (DGPS) rajamisele ning sealt saadava referentssignaali kasutuselevõtule on kohamääramise täpsus võimalik viia juba 2–3 meetrini. Kuna GPS on USA sõjaväe hallatav süsteem, siis suurema sõltumatuse saavutamiseks rajatakse lähiaastatel Euroopa Liidu vahenditega uus satelliitnavigatsioonisüsteem “Galileo”. Kahe süsteemi koos kasutamine võimaldab viia kohamääramise täpsuse suurusjärku mõnikümmend sentimeetrit. Satelliitnavigatsiooni võidukäik koos elektronkaartide (ECDIS) kasutuselevõtuga navigeerimisel võimaldab oluliselt suurendada navigatsiooniohutust ohtlikes piirkondades (kitsad väinad ja faarvaatrid) ja sõltumust ilmastikutingimustest (halb nähtavus jm). Valdav osa Läänemere vetest on juba praeguseks kaetud diferentsiaalsignaaliga (sh ka Eesti merealad: Ristna, Porkkala ja Narva-Jõesuu DGPS-jaamad).

Teine oluline suundumus navigatsiooniohutuse tõhustamiseks tänapäeval on laevaliikluse juhtimise-, kontrollimise- ja infosüsteemide (VTS ja VTMIS) väljaarendamine. Lähitulevikus suureneb eelnimetatud süsteemide osatähtsus navigeerimise ohutuse tagamisel oluliselt. Kui kaasajal hõlmab VTS (VTMIS) üldreeglina ainult piiratud veealasid (suuremate sadamate vahetu lähedus), siis tulevikus, kaasates VTS ülesehitusse automaatse identifitseerimise süsteemi (AIS) seadmeid, laieneb VTS tegevusraadius oluliselt, hõlmates terveid regioone (sh Läänemeri tervikuna). VTS ja AIS standardite ning soovituste väljatöötamisega tegelevad aktiivselt ja tulemuslikult IALA vastavad struktuuriüksused (VTS ja AIS komiteed).

Riikide tuletorniteenistustele on tõsiseks probleemiks ajalooliste tuletornide saatus. Seoses navigatsioonisüsteemide täiustumisega on paljud ajaloolised tuletornid minetanud või minetamas navigatsioonialast tähendust. Nende edasine ekspluateerimine ei ole enam vajalik või osutub majanduslikult ebaefektiivseks (haldamine seoses suurte hooldus- ning remondikuludega on üldreeglina väga kallis). Probleemile lahenduste leidmisega tegeleb IALA ajalooliste tuletornide komitee, töötades välja põhimõtted ja rakenduslikud soovitused ajalooliste tuletornide restaureerimiseks ning alternatiivseks kasutamiseks.