Sa oled siin

 

Veeteede Ameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseaduses


Riigilõivu maksmise rekvisiidid

NB! Makse saajaks palume märkida kindlasti Rahandusministeerium


Kontonumbrid

SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

 

Selgitus
Maksekorralduse selgituse reale palume kirjutada tekst, millise toimingu eest riigilõiv tasutakse ja inimese nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse.

Viitenumber

Viitenumber: 2900073119
Kõikidel Veeteede Ameti toimingutel on üks viitenumber.

 

Kehtivate riigilõivumääradega tutvuge riigilõivuseaduses (Riigi Teatajas), Veeteede Ametit puudutavad riigilõivumäärad on kirjas riigilõivuseaduse 3. osas, 8. peatüki 5. jaos §§ 180-201.

Riigilõivuseadus


5. jagu
Veeteede Ameti toimingud

1. jaotis
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse alusel tehtavad toimingud
§ 180. Laevapereta prahitud laevade registri kanded
(1) Laeva kandmise eest laevapereta prahitud laevade registrisse koos lipudokumendi väljastamisega, samuti registreerimise pikendamise eest koos lipudokumendi väljastamisega tasutakse riigilõivu 32 eurot ja lisaks 0,10 eurot iga kogumahutavuse ühiku eest, kuid kokku mitte üle 3200 euro laeva kohta.
(2) Registrisse kantud andmete muutmise ja täiendamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.
(3) Laeva kustutamise eest laevapereta prahitud laevade registrist koos vastava tunnistuse väljastamisega tasutakse riigilõivu 20 eurot.
§ 181. Registri dokumendi väljastamine
(1) Ajutise liputunnistuse väljastamise eest laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 23 alusel tasutakse riigilõivu 84 eurot.
(2) Laevapereta prahitud laevade registri dokumendi ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
(3) Kaubandusliku meresõidu koodeksi alusel asutatud laevaregistri dokumendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 4 eurot.

2. jaotis
Meresõiduohutuse seaduse alusel tehtavad toimingud
§ 182. Veesõiduki tehniline ülevaatus
(1) Laeva, väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse eest tasutakse riigilõivu 68 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte alla 17 euro ja mitte üle 2000 euro.
(2) Väikelaeva või jeti ülevaatuseks või kontrollimiseks Veeteede Ameti järelevalveametniku kohalekutsumise korral Eesti piires tasutakse riigilõivu 16 eurot iga väikelaeva või jeti ülevaatuse või kontrollimise eest.
(3) Kui pärast laeva kontrollimist peetakse laev kinni, tasub reeder uue kontrollimise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.
(4) Sadamasse sisenemise keelu kehtetuks tunnistamiseks läbiviidava laiendatud kontrolli eest tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.
§ 183. Reederi ja laeva meresõiduohutusalane auditeerimine
(1) Reederi ja laeva meresõiduohutusalase auditeerimise ja auditeerimisele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise tunnistuse väljastamisel ning mitte üle 640 euro ajutise tunnistuse väljastamisel.
(2) Kui meresõiduohutusalasel auditeerimisel või sellele eelneval dokumentatsiooni läbivaatamisel selgub, et reeder või laev ei täida meresõiduohutuse nõudeid, tasutakse uue auditeerimise ja dokumentatsiooni läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.
§ 184. Laeva turvaülevaatus
(1) Laeva turvaülevaatuse eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise tunnistuse väljastamisel või pikendamisel ning mitte üle 640 euro ajutise tunnistuse väljastamisel.
(2) Laeva turvaplaani ja selle muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 640 euro.
(3) Kui laeva turvaülevaatusel selgub, et laev ei ole nõuetekohane, tasutakse uue ülevaatuse eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.
§ 185. Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatus
(1) Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatuse ja ülevaatusele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti või volitatud klassifikatsiooniühingu järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise meretöötunnistuse väljastamisel ning mitte üle 640 euro ajutise meretöötunnistuse väljastamisel.
(2) Kui laeva ülevaatusel tuvastatakse laevapere liikme töö- ja elamistingimuste oluline mittevastavus, tasutakse korduva ülevaatuse eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.
§ 186. Tegevusloa taotluse läbivaatamine
Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.
§ 187. Lootsi kvalifikatsioonieksami ja lootsitasõidu eksami vastuvõtmine
(1) Lootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
(2) Lihtsustatud korras lootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
(3) Lootsitasõidu eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 400 eurot.
(4) Kui loots või lootsitasõidu loa taotleja ei soorita eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1, 2 või 3 sätestatud määras.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
§ 188. Kemikaalitankeri lastioperatsioonide ülevaatus
Kemikaalitankeri lastioperatsioonide ülevaatuse eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.
§ 189. Laevale, lootsile ja laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorile tunnistuste väljastamine
(1) Laevale meresõiduohutust või keskkonnaohutust tõendava tunnistuse, sõidukõlblikkuse tunnistuse, mõõtekirja, laadungimärgi tunnistuse, meretöötunnistuse, meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni, ajutise meretöötunnistuse, kalandustöötunnistuse, tunnistuse „Laevaandmete alaline register” või ühekordse ülesõiduloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 6 eurot iga lehekülje eest.
(2) Lootsi (mereloots, vanemmereloots, sadamaloots, avamereloots) kutsetunnistuse või lootsitasõidu loa väljastamise või pikendamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
(3) Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori või vanemoperaatori kutsetunnistuse, teenistusraamatu või teenistusraamatu kinnituslehe väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud tunnistuse või dokumendi duplikaadi väljastamise eest tasutakse sama suurusega riigilõivu kui originaaltunnistuse või -dokumendi väljastamise eest.
§ 190. Laeva tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamine ja kooskõlastamine
Laeva tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamise ja kooskõlastamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.
§ 191. Laevale tunnistuste ja tõendite väljastamise aluseks oleva dokumentatsiooni läbivaatamine
Laevale tunnistuste ja tõendite väljastamise aluseks oleva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Veeteede Ameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.
§ 192. Töötunnipõhiste riigilõivude arvestamine
Käesoleva seaduse § 182 lõikes 1, § 183 lõikes 1, § 184 lõigetes 1 ja 2, § 185 lõikes 1 ning §-des 186, 188, 190 ja 191 sätestatud toimingute puhul arvestatakse riigilõivu minutilise täpsusega.
§ 193. Laevapere liikme kutseeksami vastuvõtmine
(1) Laevapere liikme kutseeksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 35 eurot.
(2) Kui laevapere liige ei soorita kutseeksamit, tasutakse uue kutseeksami vastuvõtmise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.
§ 194. Laevapere liikmetele diplomite ja tunnistuste väljastamine
(1) Laevapere liikme meresõidudiplomi või siseveelaeva laevajuhi diplomi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
(2) Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu:
1) väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse puhul – 20 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
2) väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
3) väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
4) väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
5) raadioside operaatori või piirangutega raadioside operaatori tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
6) laevaelektriku, vanemmadruse, vahimadruse, madruse, siseveelaeva madruse, laevamotoristi, vanemmotoristi, laeva külmutusseadmete masinisti, kiirvalvepaadi vanema, päästevahendite ja valvepaadi vanema, päästeparve vanema või laevakoka tunnistuse puhul – 10 eurot;
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
7) laeva turvaülema tunnistuse puhul – 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
(3) Laevapere liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe ja siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
(4) Laevapere liikme täiendusõppekursuse läbimist tõendava tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
(5) Laevapere liikme soodustusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 nimetamata tunnistuste väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
(7) Käesolevas paragrahvis nimetatud tunnistuse või dokumendi duplikaadi väljastamise eest tasutakse sama suurusega riigilõivu kui originaaltunnistuse või -dokumendi väljastamise eest.
§ 195. Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamine
Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

3. jaotis
Sadamaseaduse alusel tehtavad toimingud
§ 196. Sadamarajatise turvatunnistuse väljastamine ja tunnistusele märke tegemine
Sadamarajatise turvatunnistuse väljastamise või tunnistusele märke tegemise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
§ 197. Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüs ning turvaplaan
(1) Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsi läbiviimise ja selle aruandesse muudatuste tegemise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 640 euro.
(2) Sadama ja sadamarajatise turvaplaanide ja nende muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 640 euro.
(3) Kui sadama või sadamarajatise turvaplaani või selle muudatuste läbivaatamisel selgub, et sadam või sadamarajatis ei ole nõuetekohane, tasutakse uue turvaplaani või selle muudatuste läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud määras.
§ 198. Sadamakapteni ning sadama ja sadamarajatise turvaülema atesteerimine
Isiku sadamakaptenina, sadama turvaülemana ja sadamarajatise turvaülemana atesteerimiseks esitamise eest tasutakse riigilõivu 75 eurot.
[RT I, 15.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
§ 199. Turvaettevõtja tunnustamise taotluse läbivaatamine
(1) Turvaettevõtja tunnustamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
(2) Kui tunnustamise taotluse läbivaatamisel selgub, et turvaettevõtja ei ole nõuetekohane, tasutakse uue taotluse läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.
§ 200. Sadama sadamaregistrisse kandmine ja sadamaregistri kande muutmine
(1) Sadama sadamaregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot.
(2) Sadamaregistri kande muutmise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot.

4. jaotis
Kaubandusliku meresõidu seaduse alusel tehtavad toimingud
§ 201. Vastutuskindlustuse ja muu rahalise tagatise tõendi taotluse läbivaatamine
Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 40 eurot.       
 

Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2019