Sa oled siin

Sadamate turvalisus

 

Rahvusvahelise meresõidu turvalisuse tõhustamiseks töötati Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (International Maritime Organization - IMO) juures välja rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeks (International Code for the Security of Ships and Port Facilities - ISPS koodeks), mis jõustus 1. juulil 2004. aastal rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel ühe osana.

ISPS koodeksist lähtudes anti välja samasisuline Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tõstmise kohta, mis täpsustab mõningaid ISPS koodeksi elemente ning loob teatud lisanõudeid.

Nimetatud õigusaktidest tulenevate turvameetmete eesmärk on kuritahtlikust tegevusest tingitud hädaolukordade ärahoidmine ja turvaintsidentideks valmisolek. Konkreetsed ennetusabinõud hõlmavad laevade ja sadamarajatiste juurdepääsurežiimi, turvaolukorra jälgimist, lasti ja laevavarude kontrolli, personali koolitamist turvalisuse küsimustes ja vastavate õppeharjutuste läbiviimist. Sadamarajatisena mõistetakse seejuures sadama territooriumil määratletud funktsionaalset piirkonda, mis keskendub sildumiskohtadele, kuid võib hõlmata ka suuremat ala. Loetletud meetmete rakendamine on reederite ja sadamavaldajate kohustus. Riiklike struktuuride osalus turvanõuete rakendamisel seisneb peaasjalikult asjakohaste juhiste andmises, järelevalve teostamises, teabevahetuse korraldamises ning turvaintsidentidele reageerimises.

 

 

 

 

 

Turvanõuded sadamatele
 

Kes peavad turvanõudeid kohaldama?

Turvanõudeid kohaldatakse sadamale, mis teenindab rahvusvahelises meresõidus sõitvaid reisilaevu või 500-se ja enama kogumahutavusega laevu. Samuti peavad turvanõudeid täitma sadamad, mis teenindavad kohalikus rannasõidus sõitvaid I kategooria laevu või A-klassi reisilaevu.

Turvalisuse riskianalüüs

Iga sadama ja sadamarajatise kohta koostatakse turvalisuse riskianalüüs, mis kirjeldab sadama turvalisusega seonduvaid varasid, sadama infrastruktuuri, sadama piirkondi, sadamale lähtuvaid ohte ja nende võimalikke tagajärgi, ohu vältimise meetmeid ning sadama pidaja ja sadamarajatise valdaja kohustusi ja tegevusi turvalisuse tagamisel.

Eestis koostab sadamate ja sadamarajatiste riskianalüüse Veeteede Amet, kaasates riskianalüüsi läbiviimisesse ka Päästeametit ja julgeolekuasutust. Riskianalüüs viiakse sadamas läbi vähemalt iga 5 aasta järel või kohe, kui sadamas on toimunud olulisi muudatusi (ehituslikud, töökorralduslikud vm). Selleks, et riskianalüüs viidaks läbi õigeaegselt, peab sadama pidaja ja sadamarajatise valdaja olulistest muudatustest sadamas koheselt teavitama Veeteede Ametit. Riskianalüüsi läbiviimise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Turvaplaan

Iga sadam ja sadamarajatis peab turvalisuse riskianalüüsi alusel koostama ja ellu rakendama turvaplaani. Turvaplaani võib koostada sadama pidaja ise või kasutada selleks vastavat tegevusluba omavat turvaettevõtjat. Sadama ja sadamarajatise turvaplaanides sätestatakse vastavalt turvalisuse riskianalüüsile sadama turvalisuse korraldus, sealhulgas iga turvataseme puhul järgitavad turvatoimingud, rakendatavad turvameetmed ja kohustuslikud tegevused. Turvaplaani peab enne selle ellu rakendamist kooskõlastama Veeteede Ametiga. 

Turvaplaani tuleb hoida sadamapidaja poolt ajakohasena ja vajadusel uuendada, kui valminud on uus riskianalüüs või toimunud on olulised muudatused sadama turvalisuse korralduses (nt operaatori vahetus, muudatused infrastruktuuris, muutunud teenindatavad laevatüübid vms). Kõik muudatused turvaplaanis peab enne nende ellu rakendmaist kooskõlastama Veeteede Ametiga. Turvaplaani kooskõlastamiseks saab avalduse esitada läbi sadamaregistri menetluskeskkonna. Turvaplaanide ning nendes tehtud muudatuste läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Turvaülem

Igal sadamal ja igal sadamarajatisel peab olema turvaülem. Turvaülem vastutab sadama/ sadamarajatise turvaplaani rakendamise eest ning koordineerib ja kontrollib vastavalt õigusaktidele, sadama turvaplaanile ning sadama eeskirjale turvanõuete täitmist sadamas/sadamarajatises.

Sadama ja sadamarajatise turvaülem peab olema Veeteede Ameti poolt atesteeritud. Isik atesteeritakse iga sadama ja sadamarajatise kohta eraldi. Atesteerimisel, mis koosneb kirjalikust testist ja sellele järgnevast vestlusest, kontrollitakse kandidaadi teadmisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 lisa III punktis 18.1 loetletud valdkondades. Atesteerimiseks tuleb sadama pidajal või sadamarajatise valdajal esitada taotlus, mida saab teha läbi sadamaregistri menetluskeskkonna. Turvaülemana atesteerimiseks esitamise eest tuleb tasuda riigilõiv

Turvalisuse tunnistus

Igale sadamarajatisele peab olema väljastatud turvalisuse tunnistus. Ilma turvalisuse tunnistuseta on keelatud osutada sadamateenuseid rahvusvahelises meresõidus sõitvatele reisilaevadele või 500-se ja enama kogumahutavusega laevadele, samuti kohalikus rannasõidus sõitvatele I kategooria laevadele ning A-klassi reisilaevadele.

Turvalisuse tunnistuse väljastamiseks või sellele kehtivusmärke tegemiseks viiakse läbi turvaalase olukorra ülevaatus ehk turvaülevaatus. Turvaülevaatuse käigus vaadatakse üle ja kontrollitakse õppuste läbiviimist, sadamarajatise piirdeid, turvalisust tagavaid seadmeid ja varustust ning tegeliku olukorra vastavust sadamarajatise turvaplaanis sätestatule. Turvaülevaatuse viib läbi Veeteede Amet. Ülevaatuse teostamiseks peab sadamarajatise valdaja vähemalt 30 päeva enne soovitavat ülevaatuse aega esitama taotluse, mida saab teha läbi sadamaregistri menetluskeskkonna. Turvalisuse tunnistuse väljastamise või sellele kehtivusmärke tegemise eest tuleb tasuda riigilõiv

 

Sadamate turvaülemate kontaktid

 

Nr

Sadam

Sadamarajatis (ed)

Turvalisuse kontaktisik

Sadamakapteni teenistus

1

Bekkeri

B-1

Gunnar Kellamov
mob: +372 56921417
e-post: gunnar[at]tallinnbekkerport[dot]com
faks: +372 6201620

+372 6307912
(24h)

2

Heltermaa

H-1

Andrus Maide
mob: +372 5043888
e-post: andrus[at]saarteliinid[dot]ee
faks: +372 4631649

+372 4694122
(24h)

3

Kuivastu

K-1

Valdur Häng
mob: +372 53428555
e-post: valdur[at]saarteliinid[dot]ee
faks: +372 4545430

+372 4598425 (24h)

4

Kunda

KS-1

Eiki Orgmets
mob: +372 53477861
e-post: eiki.orgmets[at]knc[dot]ee
faks: +372 3221463

+372 3229865
(24h)

5

Lahesuu

„Lahesuu sadam“

Gergor Elm
mob:+372 53432489
e-post: gregor[at]lahesuu[dot]ee
faks: +372 683 3361

+372 6833362
(24h)

6

Lehtma

„Timber export Quay“

Tanel Esta
mob: +372 5253057
tanel[at]hiiukalur[dot]ee
faks: +372 4622712

+372 4622714
(24h)

7

Loksa

„Loksa Shipyard Ltd“

Nadežda Tokareva
mob: +372 56708726
e-post: nadezda.tokareva[at]marsalis[dot]ee
faks: +372 6224120

+372 6075324
(24h)

8

Meeruse

M-1

Gunnar Kellamov
mob: +372 56921417
e-post: gunnar[at]tallinnbekkerport[dot]com
faks: +372 6201620

+372 6307912
(24h)

9

Miiduranna

MI-1

MI-3

Henn Noor
mob: +372 5247406
e-post: kapten[at]miidurannasadam[dot]ee
faks: +372 6238062

+372 6054312
(24h)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

  


Muuga

Sadama üldturvalisus

Janek Toiger
mob: +372 5248058
e-post: j.toiger[at]ts[dot]ee

 

 

 

 

 

 

 

 


+372 6319523
(24h)

MS-1

Argo Kiisa
mob: +372 5173799
e-post: argo.kiisa[at]liwathoneos[dot]com
faks: + 372 6833216

MS-2

Janek Toiger
mob: +372 5248058
e-post: j.toiger[at]ts[dot]ee

MS-3

Viktor Totski
mob: +372 5052091
e-post: valve[at]mgt[dot]ee
faks: +372 6003873

MS-4

Ülo Lants
mob: +372 5044720
e-post: ulo.lants[at]eksmet[dot]ee

MS-5

Artur Retsnik
mob: +372 53445721
e-post: forwarding[at]dbtmuuga[dot]ee
faks: +372 6319189

MS-6

Viktor Totski 
mob: +372 5052091
e-post: valve[at]mgt[dot]ee
faks: +372 6319179MS-7

 


Elvis Karula
mob: +372 56565444
e-post: elvis.karula[at]ee.g4s[dot]com
faks: +372 6511901

MS-8

Janek Toiger
Mob: +372 5248058
e-post: j.toiger[at]ts[dot]ee

 

 

 

11

 

 

 

Paldiski Lõunasadam

Sadama üldturvalisus

Andres Kungla
mob: +372 5049361
e-post: a.kungla[at]ts[dot]ee

 

 

 

+372 6318810
(24h)

 

PL-1

Toomas Saarepere
mob: +372 5215263
e-post: toomas.saarepere[at]alexelaterminal[dot]ee
faks: +372 679 0998


PL-2

Andres Kungla
mob: +372 5049361
e-post: a.kungla[at]ts[dot]ee


12


Paldiski Põhjasadam


„Paldiski North“

Jaanus Ilumets
mob: +372 5287861
e-post: jaanus[at]portofpaldiski[dot]ee
faks: +372 6511045


+372 6511012
(24h)

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Paljassaare

Sadama üldturvalisus

Tarmo Randmäe
mob: +372 +372 5092961
e-post: t.randmae[at]ts[dot]ee

 

 

 

 

+372 6100835
(24h)

PS-1

Mitrofan Pototski
mob: +372 5068773
e-post: pototski[at]petromaks[dot]com

PS-2

Tarmo Randmäe
mob: +372 +372 5092961
e-post: t.randmae[at]ts[dot]ee

PS-3

Ilona Aun
mob: +372 56262250
e-post: ilona[at]netaman[dot]ee

 

14

 

Pärnu

 

„Pärnu Harbour“
„Kruiisikai“

Viktor Palmet
mob: +372 5128188
e-post: kapten[at]parnusadam[dot]eu
faks: +372 44 71 701

 

+372 5177301
(24h)

 

15

 

Rohuküla

 

R-1, R-2

Andrus Maide
mob: +372 5043888
e-post: andrus[at]saarteliinid[dot]ee
faks: +372 4631649

 

+372 4791139
(24h)

 

16

 

Roomassaare

 

RS-1

Kaarel Niine
mob: +372 5244942
e-post: kaarel[at]saarteliinid[dot]ee
faks: +372 4555574

 

+372 4555774
(24h)


17


Saaremaa Sadam


„Saaremaa Sadam“

Andres Kungla
mob: +372 5049361
e-post: a.kungla[at]ts[dot]ee


+372 6100703
(24h)


18


Sillamäe


„Sillamäe West Quay“

Urmas Teelahk
mob: +372 5110187
e-post: u.teelahk[at]silport[dot]ee
faks: +372 3929199


+372 3929155
(24h)


19


Sõru


S-1

Andrus Maide
mob: +372 5043888
e-post: andrus[at]saarteliinid[dot]ee
faks: +372 4631649


+372 5272865
(24h)


20


Triigi


T-1

Valdur Häng
mob: +372 53428555
e-post: valdur[at]saarteliinid[dot]ee
faks: +372 4545430

 

+372 4573203
(24h)


21


Vanasadam


VS-1, VS-2, VS-4

Tarmo Randmäe
mob: +372 5092961
e-post: t.randmae[at]ts[dot]ee


+372 6318588
(24h) 

22 

Vene-Balti


„Vene-Balti“

Jaanus Väljataga
mob: +372 5045937
e-post: seb[at]blrt[dot]ee
faks: +372 6102999


 


+372 6102216
(24h)

 

„Dekoil“

 

Dekoil: Margus Salu
mob: +372 5052017
e-post: dekoil[at]dekoil[dot]ee
faks: +372 610277123Virtsu

 

V-1, V-2

 

Valdur Häng
mob: +372 53428555
e-post: valdur[at]saarteliinid[dot]ee
faks: +372 4545430+372 4775019
(24h)

 

 

 

Viimati uuendatud: 4. oktoober 2019