Sa oled siin

Sadamate ohutus

 

Ohutusnõuded sadamatele on kehtestatud sadamaseaduse ja meresõiduohutuse seaduses ning nende alamaktides. Sadamaseadus sätestab sadamateenuse osutamisele ning sadama pidajale ja sadamaoperaatorile veeliikluse ohutuse ja turvalisuse ning keskkonnakaitse nõuded.

 

Sadamaseadus
 

Akvatoorium

Sadamatel ning väikesadamatel, mis osutavad tasu eest teenuseid, peab olema määratud akvatoorium (sadamaseaduse § 4 lg 1). Sadama akvatoorium on piiritletud veetee osa, mis on vajalik veesõidukite ohutu sildumise korraldamiseks ning kus sadama pidaja vastutab veeliikluse ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse nõuete täitmise eest.

Taotluse akvatooriumi määramiseks saab esitada läbi sadamaregistri menetluskeskkonna. Üldjuhul määrab akvatooriumi Vabariigi Valitsus, välja arvatud siis kui sadam asub kohalikule omavalitsusüksusele kuuluval laevatataval siseveekogul - sellisel juhul määrab akvatooriumi kohalik omavalitsus.

Määratava akvatooriumi suurus peab sadamat külastavatele veesõidukitele tagama piisava ja ohutu manööverdus- ja sildumisruumi. Seega peab akvatooriumi taotlejal olema täpne ülevaade sellest, kui palju ja milliseid veesõidukeid sadam teenindab või hakkab teenindama, millised on olemasolevad ja planeeritavad sadamarajatised (näiteks kaid ja lainemurdjad).

Sadama pidaja peab järjepidevalt korraldama akvatooriumi ja sissesõidutee (sh sildumiseks vajalike sadamaehitiste) hooldamist, jälgima navigatsiooniteabes avaldatud andmete õigsust (vajadusel organiseerima mõõdistustöid ajakohaste andmete saamiseks) ning vajadusel teavitama koheselt Veeteede Ametit, kui andmed on muutunud.

Sadamakapten

Sadamakapten on sadamas ohutut veeliiklust ja veesõidukite ohutut seismist korraldav isik. Sadamakaptenil on õigus nõuda sadamas viibivatelt isikutelt õigusaktide, sadamaeeskirja ja hea merepraktika nõuete täitmist. Ta määrab suurimad veesõiduki mõõtmed, millega võib sadamasse siseneda ning kehtestab veesõidukite sadamasse sisenemise ja sadamast väljumise erikorra.

Sadamakapteni määrab ametisse sadama pidaja. Sadamakapten peab olema atesteeritud Veeteede Ametis – täpsemad nõuded sadamakaptenile on esitatud sadamaseaduse §-s 10. Väikesadama sadamakapten atesteerimisele ei kuulu. Väikesadama sadamakaptenil peab olema vähemalt väikelaevajuhi tunnistus.

Sadama eeskiri

Igal sadamal peab olema kinnitatud sadama pidaja poolt sadama eeskiri. Eeskirjas pannakse kirja sadamateenuste osutamisele esitatavad käitus-, navigatsiooni-, keskkonna-, ohutus- ja muud nõuded ning üldine info sadama kohta. Sadama eeskiri on seega juhiseks sadama kasutajatele – kõik eeskirjas kirjeldatud nõuded on sadamas tegutsevatele või viibivatele isikutele järgimiseks kohustuslikud.

Sama eeskiri peab olema eestikeelne. Kui sadam teenindab välisriigi veesõidukeid, peab eeskiri olema tõlgitud ka inglise keelde. Sadama eeskiri peab olema sadamas viibivatele isikutele kättesaadav. Lihtsaim moodus sadama eeskirja leidmiseks ja koostamiseks on kasutada elektroonilist sadamaregistrit, kus samuti sadamate eeskirjad olemas on.

Lisaks sadama eeskirjale peab igas teenuseid osutavas sadamas olema huvitatud isikutele kättesaadav ka informatsioon sadamatasude kohta (hinnakiri).

 

 

Meresõiduohutuse seadus
 

Ehitustegevus

Sadama ehituse ja rekonstrueerimise puhul tuleb läbida kõik vajalikud lubade taotlemised ja menetlused nagu tavapärase ehituse puhul, lähtudes nii planeerimisseaduses, ehitusseadustikus jm õigusaktides kehtestatud nõuetest. Vajalikuks võib osutuda detailplaneeringu kehtestamise algatamine, keskkonnamõju hindamine, vee erikasutusloa taotlemine vms. Sadama ehitustegevuse osas on headeks partneriteks kohalikud omavalitsused, kes kindlasti oskavad vajadusel nõu anda, milliseid lube ja menetlusi konkreetse sadama puhul vaja läheb.

Sadamate puhul tuleb ehitustegevuse korral eraldi meeles pidada kohustust projektid kooskõlastada ka Veeteede Ametiga vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.12.2002 määrusele nr 26 „Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas”. Kooskõlastada tuleb:

  • hüdrotehnilise ehitise projekt;
  • süvendus- ja kaadamistööde projekt;
  • ehitustegevus 50 m raadiuses navigatsioonimärgi vahetus läheduses;
  • ehitustegevus märgi mõjupiirkonnas.

 

Pärast hüdrotehniliste tööde lõpetamist peab tellija esitama Veeteede Ametile ühe kuu jooksul arvates vastuvõtuaktile allakirjutamise päevast rajatise vastuvõtuakti koos rajatist iseloomustavate üldandmetega.

Navigatsioonimärgistus

Meresõiduohutuse seadus kohustab sadama pidajat tagama sadama navigatsioonimärgistuse korrakohase kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, tühistamise ja eemaldamise ja märgistusest teavitamise. Navigatsioonimärgistuse rajamise või rekonstrueerimise projekt tuleb koos asjakohase taotlusega esitada Veeteede Ametile. Navigatsioonimärgistuse projektile esitatavad nõuded on esitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.12.2002 määruses nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord”. Pärast navigatsioonimärgistuse rajamisega seonduvate ehitustööde lõppemist on sadama pidaja kohustatud kahe nädala jooksul informeerima Veeteede Ametit navigatsioonimärgistuse valmimisest. Navigatsioonimärgistus kantakse navigatsioonimärkide andmekogusse.

Hüdrograafiline mõõdistus

Sadama pidaja peab tagama navigatsiooniteabes avaldatud sügavused akvatooriumil ja sissesõiduteel ning sügavuste mõõdistamise vastavalt meresõiduohutuse seaduse alusel kehtestatud korrale.

Sadama akvatooriumi ja sissesõidutee mõõdistamiseks võib tellida teenuseid vaid vastavat tegevusluba omavatelt ettevõtetelt, mille nimekirja leiab majandustegevuse registrist. Volitatud ettevõtjad on kohustatud esitama Veeteede Ametile mõõdistustööde kavandi ning peale mõõdistustöid aruande kooskõlastama (täpsemad nõuded on esitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.12.2002 määruses nr 27 „Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord”). Valminud mõõdistustulemused avaldatakse navigatsiooniteabes ja neid on võimalik vaadelda Nutimere keskkonnas.

 

Lisainfo

 

 

Viimati uuendatud: 13. juuli 2018