Sa oled siin

20. märts 2020 - 0:00

Seoses koroonaviiruse leviku ja eriolukorraga riigis oleme kokku pannud KKK, mis jooksvalt täieneb.

 

Kõige asjakohasemat infot koroonaviiruse kohta leiab Terviseameti lehelt

Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra kohta riigis saab infot lehelt www.kriis.ee. Eriolukorra lehelt leiab ka mahuka riigiülese KKK. Veeteede Ameti korduma kippuvad küsimused on leitavad allpool. 

 

MEREOHUTUS, NAVIGEERIMINE

Kuidas on tagatud veeohutus?
Kõik Veeteede Ameti olulised teenused, mis tagavad vahetult ohutu veeliikluse, olid katkestuseta tagatud terve eriolukorra vältel.

Kas on tagatud navigatsioonimärgistus?
Ohutuks veeliikluseks vajalik navigatsioonimärgistus oli tavarežiimil tagatud terve eriolukorra vältel. Aprillis-mais tegeleti lisaks iga-aastaste suviseks navigatsiooniks ettevalmistamisega seotud töödega. Ka lootsiteenus toimis tavapärasel viisil.

Kuidas on tagatud navigatsiooniteabe avaldamine?

Navigatsiooniinfot edastatakse tavapäraseid kanaleid pidi ning tagatud on tavapärase navigatsiooniteabe avaldamine. Navigatsioonihoiatused ja elektrooniliste kaartide korrektuurid avaldatakse operatiivselt vastavalt vajadusele ja navigatsioonitingimuste muutumisele. Samuti ilmub jätkuvalt kord kuus digiväljaanne Teadaandeid meremeestele ning korrigeeritakse lootsiraamatut ja väljaannet Navigatsioonimärgid Eesti vetes.
Juhul kui sõltuvalt eriolukorra tingimustest tuleb teha muudatusi navigatsiooniteabe avaldamisse, siis teavitatakse kasutajaid sellest kodulehel ja läbi navigatsiooniteabe.

Kas tuletornid on avatud?
Enamik tuletorne on külastajatele avatud suveperioodil, alates 15. maist, kuid mõned neist avatakse ka varem. Eriolukorras soovitas Veeteede Amet tuletorne külastajatele mitte avada. Peale eriolukorra lõppu võib tuletornid taas külastajatele avada, kuid järgima peab riigi poolt kehtestatud nõudeid, sh 2+2 reeglit. 

MERESÕIDUDOKUMENDID

Kas klienditeenindus toimib?
Meremeeste diplomeerimise osakond on avatud tavapärastel aegadel, kuid vähendatud mahus. Meremehed saavad kõiki vajalikke dokumente uuendada, kuid palume bürood külastada ainult äärmise vajaduse korral. Soovitame kasutada elektroonseid lahendusi, mille kohta saab rohkem infot meie kodulehel.

Täiendav informatsioon on leitav meie koduleheküljel. Samuti saab infot meremeeste diplomeerimise osakonnast Raul Telli (tel 620 5704) ja Hannes Vask (tel 620 5545) käest.

Kust saab laevapere liikme tervisetõendeid?

Tervisekontrolle tegevate arstikeskuste kontaktid leiab Terviseameti kodulehelt.  

Mida teha, kui meremehed peavad eriolukorrast tulenevalt jääma laevale pikemaks ajaks kui esialgne leping ette nägi ja tervisetõend lõppeb?

Sellisel juhul tuleb laevakompaniidel lähtuda STCW reeglist I/9 § 6 ja § 7 (tervisenõuded):

§6. Kui tervisetõendi kehtivusaeg lõpeb reisi ajal, jääb tõend jõusse kuni järgmise sihtsadamani, kus on olemas asjaomase osalisriigi poolt tunnustatud arst, tingimusel et see aeg ei ole pikem kui kolm kuud.

§ 7. Kiireloomulistel juhtudel võib administratsioon lubada meremehel töötada ilma kehtiva tervisetõendita kuni järgmise sihtsadamani, kus on olemas asjaomase osalisriigi poolt tunnustatud arst, tingimusel et:
1. sellise loa kehtivusaeg ei ole pikem kui kolm kuud ning
2. asjaomasel meremehel on olemas hiljuti aegunud tervisetõend.

Millised mereõppeasutused korraldavad distantsõpet?
Eriolukorras viivad jätkuva pädevuse tõendamist (kuueks kuuks) läbi järgmised ettevõtted:

  1. AS Tallink Grupp (STCW A-VI/1 ohutusalane koolitus)
  2. Eesti Mereakadeemia (STCW  A-VI/4-1 ja A-VI/4-2 meditsiiniline esmaabi ja haige hooldus(medical first aid ja medical care).)
  3. OÜ MSCA/Reval Merekool (STCW A- VI/1 ohutusalane koolitus, päästevahendid A-VI/2, tuletõrje alane laiendatud A-VI/3, A-VI/4-1 ja A-VI/4-2)
  4. Esmane baasväljaõppe koolitus IGF laevadel (A-V/3, tingimusel, et eelnevalt läbitud ohutusalane baaskoolitus)

Alates 15.maist saame korraldada väikelaevajuhtide eksameid lähtudes Vabariigi valitsuse korraldusest:

Tuletame meelde, et eksamiteatised tuleb saata 5 tööpäeva enne planeeritava eksami toimumist iga eksami kohta eraldi.

LAEVAD

Kuidas on tagatud laevade järelevalve?
Laevade järelevalve teenus jätkub, kuid osaliselt. Laevadele, mis kannavad välisriigi lippu tehakse sadamariigi kontrolle piiratud mahus, eelnevalt hinnates riske (lähtesadamad, meeskonnavahetused jne). Eesti riigilipu all olevatele laevadele tehakse ülevaatuseid Eesti riigi piires (kaasaarvatud saartel) ja lähiriikides, millega piirid on avatud. 

Veeteede Amet kasutab seadusest tulenevaid võimalusi praegusel hetkel ülevaatuse tähtaegade pikendamiseks.

MEREMEHED

Kuidas saavad Eesti meremehed Euroopas liikuda ning tagasi kodumaale?
Piiriületuse ja meeskondade vahetamise kohta tuleks täpsemat infot uurida vastavate sihtriikide ametiasutustest ja/või saatkondadest. Eestis koordineerib piiriületamisega seonduvaid küsimusi Politsei- ja Piirivalveamet, kes informeerib laevaagente jooksvalt (elektroonilise infosüsteemi kaudu) nõuetest, mis seonduvad laevapere liikmete vahetusega. Täpsemat infot Eesti piiri ületamise kohta leiab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. 

Välislipu all sõitvate laevade meeskondade koduriiki toimetamine töölepingu lõppemisel on tööandja kohustus. Kui tööandja ei täida oma kohustust, siis tuleb pöörduda laeva lipuriigi esindaja poole.

Kui jäädakse asukohariigis kehtestatud piirangute tõttu välisriigis hätta ja soovitakse Eesti riigi poolset abi, siis tuleb võtta ühendust lähima Eesti saatkonnaga või helistada välisministeeriumi hädaabitelefonil +372 5301 9999.

 

VÄIKELAEVAD

Kas merele mineku osas on piiranguid?

Inimesed võivad Eesti vetes teha lõbusõitu oma alusega, kuid peavad arvestama koroonaviiruse leviku tõkestamise üldiste piirangutega. Lõbusõidualusel on soovitatav viibida ainult ühe perekonna liikmetel või järgida 2+2 reeglit. Need, kellel on haigusnähud, peavad jätma merele minemata.

Merele võib minna ka kala püüdma või tegema muud tööd. Enda või oma kaaslaste merele minekust ning sealt tulekust saab veesõiduki juht teatada merevalvekeskusele telefonil 619 1224.

Sisevete piiriveekogudele mineku registreerimise kohustus tuleneb riigipiiri seadusest ning selle saab registreerida ka veebilehel www.piiriveekogu.ee. Samuti tuleks merele minnes sisse lülitada VHF raadiojaamad ning olla valmis vastama merepatrulli küsimustele oma liikumise kohta.

Kas väikelaevajuhtide eksamid toimuvad?
Väikelaevajuhtide väljaõppe korraldajad juhinduvad Vabariigi Valitsuse korraldusest huvihariduse korraldamisel, mille järgi saab väljaõppe protsessi teha e-õppe vormis. Alates 15.maist saame korraldada väikelaevajuhtide eksameid lähtudes Vabariigi valitsuse korraldusest:

Tuletame meelde, et eksamiteatised tuleb saata 5 tööpäeva enne planeeritava eksami toimumist iga eksami kohta eraldi.

Kas praegu saab tulla oma väikelaevaga ülevaatusele?
Jah, saab. Väikelaeva või alla 12meetrise kogupikkusega laeva ülevaatuse aeg ja koht tuleb eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel, mille käigus antakse konkreetsed juhised. Kontaktid leiab SIIT.

Praegu saab ülevaatust teha kontaktivabalt ning arvestades, et inimeste vahele peab jääma vähemalt 2 meetrit. Seega peavad kõik asjad paadi juures olema valmis pandud selliselt, et vajalik informatsioon oleks nähtaval (nt tulekustuti puhul peab kontrollkleebis olema nähtav, samuti tootjaplaat, CIN/WIN kood, vajalikud dokumendid on näitamiseks valmis jne.) Konkreetsed juhised olenevalt paadist ja ülevaatuse liigist lepitakse kokku inspektoriga.

PIIRIKONTROLL SADAMATES

Seoses sisepiiridel piirikontrolli lõppemisega, võib alates 30.06.2020 Schengeni liikmesriigist saabuv lõbusõidualus Eestisse saabumisel siseneda sadamasse, mis ei ole piiripunkt.

Samas kehtivad edasi liikumisvabaduse piirangud, mis tulenevad Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korraldusest nr 172:

Eestisse saabumisel liikumisvabaduse piirangul lähtutakse tingimusest, et isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigis või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, juhul kui nimetatud riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 15-ga või väiksem sellest, ei pea viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas. Muudel juhtudel peab Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas ning võib sealt lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või tervishoiuteenuse saamiseks või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks, kui muul viisil ei ole nende hankimine võimalik või see on ülemäära raske.

Kolmandast riigist (näiteks Venemaa) lõbusõidualusega turismi eesmärgil Eestisse tulla jätkuvalt ei või.

Infot riikide kohta uuendatakse igal reedel Välisministeeriumi kodulehel

(Vastuse koostas PPA)

 

SADAMAD

Kuidas on tagatud sadamate järelevalve?
Sadamates teostati eriolukorra vältel ja edaspidi kõiki järelevalvetoiminguid (ilma eranditeta), järgides tervise kaitseks kehtestatud ohutusmeetmeid ning viies inimkontaktid miinimumini. 

Kas laeva meeskonnaliikmed pääsevad maale?

Ilma haigusnähtudeta laevameeskonna liikmed peavad arvestama sadamate külastamisel Vabariigi Valitsuse 13.08.2002 määruse nr 268 nõuetega.

Varasemalt kehtinud kaldale mineku piirangud on tühistatud. Laevapere liikme sadamas viibimise ajal korralisel maal käimisel tuleb lähtuda eriolukorra juhi korraldustest liikumispiirangute kohta (kaubanduskeskused, avalikuks kasutamiseks mõeldud asutused). Juhul, kui laevameeskonnaliikmel ilmnevad haigusnähud, tuleb elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) kaudu esitada tervisedeklaratsioon, mis jõuab Terviseameti valvetöötajani.

Laevade meeskonnaliikmete vahetus Eesti sadamates on lubatud. Laevapere liikme transiitreisijana Eestisse lubamine toimub Vabariigi Valitsuse 13.08.2002 määruse nr 268 alusel ehk tavapärasel viisil. Laevaagendid peavad PPA-le esitama samad dokumendid, mis enne eriolukorra kehtestamist. Samuti on lubatud meeskonna liikmete majutus Eesti territooriumil.